http-equiv=Content-Type>
האתר הוקם ע"י
רח' הסדן 6 הוד-השרון מיקוד 45318 טלפון 7444770 - 09 פקס: 7444577 - 09
Hasadan 6, Hod-hashron 45318, Israel TEL: 09-7444770 FAX: 097444577
כל הזכויות שמורות י. רפפורט ושות' 2002-2003
.המשרד נוסד לפני למעלה מעשור ועיסוקו בהערכות נזקי רכוש
.במשרד מעוסקים צוות שמאים, מהנדסים ומומחים מהשורה הראשונה
בשנת 2001 נבחן משרדנו על ידי מכון התקנים ונמצא כי מערכת הניהול
.iso האיכות מתאימה לדרישת התקן הישראלי והתקן הבינלאומי 9002
במהלך שנת 2002 שודרגה מערכת ניהול האיכות במשרדנו ועודכנה לדרישות
.iso 9001 - 2000 התקן החדשות

.המשרד מטפל בהצלחה במקרים גדולים כקטנים